Privatumo politika

„UBITELA“, UAB

PRIVATUMO POLITIKA

Rūpindamiesi savo klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymą bei išsamiai informuoti klientus apie jų asmens duomenų apsaugos principus.

Šioje Ubitel mobiliosios aplikacijos Privatumo politikoje („Privatumo politika“) Jus supažindiname su pagrindine informacija apie tai, kaip mes, „Ubitela“, UAB („Ubitela“), AB ,,Lietuvos draudimas“ („Lietuvos draudimas“) vardu tvarkome Jūsų duomenis, kai Jūs naudojatės Ubitel mobiliąja aplikacija ar prisijungiate prie svetainės www.ubitel.lt.

Įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno kliento (,,duomenų subjektas“) privatumą ir asmens duomenis bei tvarkyti Jūsų duomenis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (,,Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Prašome Jūsų išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika. Jeigu turėtumėte klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais.

Laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, šios Privatumo politikos nuostatos gali būti koreguojamos. Tokiu atveju informuosime Jus apie Privatumo politikos pasikeitimus iš anksto bei viešai paskelbsime naująją Privatumo politikos redakciją.

Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius. Lietuvos draudimas, būdamas Jūsų asmens duomenų valdytoju įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo arba nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti. Detaliau su Lietuvos draudimo Privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia.

Jūsų asmens duomenų tvarkytojas esame mes, „Ubitela“, UAB, juridinio asmens kodas 304447119, buveinės adresas K. Donelaičio g. 6A, Vilnius.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi tam, kad Jūs, naudodamiesi Ubitel mobiliąja aplikacija, galėtumėte gauti Lietuvos draudimo pasiūlymus dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo („TPVCAPD“) sutarties sudarymo, taip pat galėtumėte sudaryti minėtas sutartis. Jums sutikus, taip pat galėsite gauti pasiūlymus tiesioginės rinkodaros tikslais.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita). Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, reikalingi tam tikri asmens duomenys. Įsipareigojame rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Norėdami naudotis paslaugomis, savo telefone turite įsidiegti Ubitel mobiliąją aplikaciją. Jums pradėjus naudotis Ubitel mobiliąja aplikacija, tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekiant pateikti pasiūlymus dėl TPVCAPD sutarties ir siekdami sudaryti TPVCAPD sutartį su Jumis ar pateikti rinkodaros pasiūlymus naudojant Ubitel mobiliąją aplikaciją (rinkodaros pasiūlymai bus teikiami tik gavus Jūsų sutikimą). Be įprastai TPVCAPD sutarties sudarymui naudojamų duomenų, Jums sutikus, rinksime biometrinius duomenis tam, kad būtų galima atlikti tikslesnį draudimo rizikos įvertinimą (sudaryti individualų vairavimo balą).

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi su Lietuvos draudimu sudarytos sutarties (arba prašymo sudaryti sutartį) pagrindu.

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu; siekiant tvarkyti Jūsų biometrinius duomenis). Jums sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros, galėsite gauti Lietuvos draudimo naujienlaiškius apie draudimo naujienas, nuolaidas ir kt.

Sutikimas turi būti savanoriškas, aiškiai išreikštas, suprantamai išdėstytas, jame taip pat turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

 1. Prašydami Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, renkame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
 2. Bendraudami su Jumis telefonu, naudojame Jūsų telefono numerį.
 3. Kai sukuriate savo asmeninę paskyrą Ubitel mobiliojoje aplikacijoje, mes renkame ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos nurodėte Ubitel mobiliojoje aplikacijoje: vardą pavardę, el. paštą, asmens kodą, adresą, telefono numerį, transporto priemonės numerį.
 4. Kai pradedate naudoti Ubitel mobiliąją aplikaciją, Jūsų sutikimo pagrindu, mes renkame Jūsų vairavimo įpročių vertinimui reikalingus duomenis: biometriniai duomenys (laikas (metai / mėnuo / diena / minutė / sekundė / milisekundė), buvimo vieta tik išmaniojo telefono judėjimo metu (kas 1-ą ar 2-1 sekundes), važiavimo greitis, aukštis virš jūros lygio, važiavimo kryptis, pokalbio telefonu laikas ir tipas (sujungimas, pradžia, pabaiga – renkama tik statistinė informacija nesaugant jokių pokalbio turinio įrašų ir jokių telefono numerių). Taip pat yra fiksuojami įvykiai susiję su pokalbiais: įeinantis skambutis, pačio kliento skambinimas, skambėjimas (laukimas), pradžia, pabaiga.
 5. Kai įsirašote Ubitel mobiliąją aplikaciją į savo telefoną ir pradedate ją naudoti, Jūsų sutikimo pagrindu, mes renkame techninius duomenis, susijusius su Jūsų telefonu: telefono modelis, naudojama operacinė sistema, Ubitel mobiliosios aplikacijos sąveika su kitomis telefono funkcijomis, ryšio paslaugos teikėjas, informacija apie tai, ar vairavimo įpročių vertinimo metu Jūsų telefonas yra įjungtas, turi prieigą prie interneto.
 6. Duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apie Jūsų vairuojamą (-as) transporto priemonę ir kurie yra būtini tinkamam Ubitel mobiliosios aplikacijos funkcionavimui: transporto priemonės modelis, metai, valstybinis numeris, identifikavimo numeris, informacija apie transporto priemonės savininką ir/ar valdytoją.
 7. Sudarydami ir vykdydami TPVCAPD sutartis, papildomai prie D punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, draudimo liudijimo seriją ir numerį, galiojimo laikotarpį, sutarties sudarymo datą, informaciją apie draudimo įmoką ir jos mokėjimo terminus, draudėjo kodą. Tai pat šiuo atveju renkame duomenis apie teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo datą; vairuotojo pažymėjimo kategoriją; draudėjo drausmingumo duomenis; draudimo apsaugos galiojimą: teritorijoje, valdytojų grupei; kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžių ir vairavimo stažą; transporto priemonės identifikacijos duomenis: valstybinį numerį, identifikavimo numerį; transporto priemonės techninius duomenis: tipą, markę, modelį, modifikaciją, variklio tūrį, galią, durų skaičių, kėbulo tipą ir kt.; transporto priemonės įsigijimo datą; transporto priemonės pagaminimo (pirmosios registracijos) datą; techninės apžiūros galiojimo terminą, transporto priemonės paskirtį; transporto priemonės savininko duomenis (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas arba nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį).

Atkreipiame dėmesį, jog visų šių duomenų tvarkymas yra reikalingas pilnaverčiam mūsų paslaugų teikimui. Negavę minėtų duomenų (ar dalies jų), neturėsime galimybės tinkamai įvertinti Jūsų vairavimo įpročių bei pateikti Jūsų individualią draudimo riziką atitinkantį draudimo pasiūlymą.

Biometriniai duomenys yra renkami tris savaites nuo registravimosi pradžios. Pasibaigus šiam terminui nustatomas oficialus vairavimo įvertinimas.

Tam tikrus transporto priemonės duomenis (tipas, markė, modelis, pagaminimo metai, variklio darbinis tūris, tonažas, galia, kėbulo numeri ir kt.) ir jo savininko asmens duomenis arba, Lietuvos Respublikos TPVCAPD įstatymo numatytais atvejais, valdytojo asmens duomenis (teisės vairuoti turėjimas, vairavimo stažas, drausmingo vairavimo istorija) teisės aktų nustatyta tvarka galime gauti iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro.

Ar taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą?

Teikdami savo paslaugas ir vertindami savo klientų draudimo riziką, pasitelkiame profiliavimą. Profiliavimas yra toks automatizuotas asmens duomenų tvarkymo būdas, kurio pagalba siekiama įvertinti tam tikras kliento asmenines savybes, įpročius ir taip išanalizuoti bei prognozuoti, pavyzdžiui, kliento vairavimo įpročių rizikingumą.

Profiliavimą pasitelkiame analizei, susijusiai su mūsų paslaugų teikimu, atlikti, automatizuotu būdu priimant sprendimus dėl Jūsų draudimo rizikos lygio. Pavyzdžiui, Jūsų vairavimo įpročių vertinimo metu surinktus duomenis apdorojame ir nustatome Jūsų rizikingumo „profilį“, kuriuo remiantis priimamas sprendimas dėl Jums siūlomų draudimo sąlygų.

Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, yra reikalingas tinkamam paslaugų teikimui ir susitarimų vykdymui: tai padeda užtikrinti, kad su mūsų paslaugomis susiję sprendimai būtų priimami operatyviai, sąžiningai, veiksmingai ir teisingai pagal mūsų turimą informaciją.

Norint gauti Jūsų vairavimo įpročius atitinkančius individualizuotus draudimo pasiūlymus, būtina priimti automatizuotus atskirus sprendimus, įskaitant profiliavimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti duotą savo sutikimą dėl profiliavimo naudojant biometrinius duomenis. Taip pat turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo poziciją, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, detalesnį paaiškinimą, teisę reikalauti sprendimo peržiūrėjimo ir teisę ginčyti tą sprendimą. Minėtas savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi el. paštu info@ubitel.lt.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos ir neatskleisti jokios su asmens duomenimis susijusios informacijos. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jums paprašius arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pavyzdžiui, lizingo bendrovėms, bankams, kitoms finansų institucijoms.

Jūsų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus, t. y. duomenų tvarkytojus. Tai gali būti duomenų saugojimo bei ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančios bei veiklos internete analizę atliekančios įmonės ar kiti paslaugų teikėjai. Šiems mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų šių duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui.

Pagaliau, vykdydama teisės aktų reikalavimus, teisėtus kompetentingų institucijų nurodymus ar esant kitam teisėtam pagrindui mes galime perduoti tam tikrus savo klientų asmens duomenis tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, bylą nagrinėjančiam teismui, teisines ar audito paslaugas teikiantiems asmenims.

Duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms

Įprastai savo veikloje klientų asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Vis dėl to, vykdant veiklą atskirais atvejais kliento asmens duomenis tam tikra apimtimi gali tekti perduoti duomenų gavėjui, esančiam už EEE ribų (pvz., jei mūsų paslaugų teikėjas būtų įsikūręs ne EEE valstybėje narėje). Pastaruoju atveju siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendintos tokiam duomenų perdavimui būtinos saugumo priemonės (pvz., duomenų gavėjas yra valstybėje, kuri Europos Komisijos pripažinta kaip tinkamai užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; su duomenų gavėju sudaroma sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas ir kt.).

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys saugomi informacinėse sistemose. Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau negu to reikalauja šių duomenų tvarkymo tikslai arba numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.

Mes nesaugome nebeaktualios arba nereikalingos informacijos ir užtikriname, kad informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinama ir teisinga.

Informacija taip pat saugoma tam, jog, prireikus, galėtume Jums suteikti reikiamus duomenis, kad turėtume tinkamą santykių su Jumis istoriją bei galėtume atsakyti į visus Jūsų klausimus.

Teikdami paslaugas saugosime Jūsų asmens duomenis:

 • Sutikimas dėl biometrinių duomenų tvarkymo: saugoma tiek, kiek galioja draudimo sutartis ir dar 12 mėnesių nuo draudimo sutarties pabaigos, arba 1 metus nuo sutikimo gavimo (jei draudimo sutartis nesudaryta);
 • Detalūs kelionės duomenys (laikas, važiavimo greitis, aukštis virš jūros lygio, važiavimo kryptis, pokalbio telefonu laikas ir tipas) saugomi 6 mėnesius. Duomenys agreguojami iki kelionės duomenų be tikslių buvimo vietos duomenų, ir buvimo vietos duomenys ištrinami, t. y. nesaugomi tikslūs buvimo vietos duomenys;
 • Kelionės duomenys (agreguoti detalūs kelionės duomenys be buvimo vietos ir laiko – visi duomenys agreguojami pagal kelionės pradžią ir pabaigą,) saugomi 3 metus;
 • Asmens duomenys (vardas pavardė, tel. numeris, el. paštas, amžius, vairavimo stažas) saugomi 3 metus;
 • Pasiūlymų dėl draudimo sutarties sudarymo informacija saugoma 3 metus;
 • Draudimo sutarčių informacija saugoma 15 metų, esant žalai informacija saugoma 25 metus;
 • Sutikimas rinkodarai saugomas 5 metus;
 • Užklausos (paklausimai, skundai ar prašymai) dėl paslaugų teikimo saugomi 3 metus;
 • Telefono pokalbio įrašas saugomas 18 mėnesių.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą yra labai svarbu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įgyvendiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinį „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazes testavimą, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Saugodami Jūsų duomenis:

 • užtikriname, kad prieiga prie duomenų būtų suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems ji yra būtina teikiant paslaugas, kurie yra susipažinę su saugumo reikalavimais, pareigomis ir atsakomybe;
 • elektroninių duomenų apsaugai taikome technologines priemones – įsiskverbimo detekcijos ir prevencijos sistemas, apsaugos nuo DOS atakų sistemas, ugniasienes, duomenų šifravimo, tikrojo laiko saugumo įvykių analitikos ir kitas pažangias saugumo technologijas;
 • šifruojame perduodamus duomenis iš aplikacijos į duomenų serverį, ir išsiuntus duomenis iš aplikacijos nebelieka jokių asmens duomenų. Taip pat duomenys yra laikomi užšifruotais aplikacijoje iki jų išsiuntimo – taip mes apsaugome asmens duomenis nuo jų atskleidimo mobilaus įrenginio vagystės atveju;
 • stebime elektroninės informacijos apsaugos situaciją: prireikus, yra pasirengę reaguoti 24 valandas per parą budintys kibernetinio saugumo specialistai;
 • periodiškai testuojame informacinių sistemų saugumą: nepriklausomi kibernetinio saugumo audito ekspertai atlieka praktinius išorinio įsilaužimo testus (angl. penetration testing);
 • nuolat darome atsargines duomenų kopijas ir laikome jas atokiai nuo pagrindinės informacijos, taip siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo praradimo (pavyzdžiui, sutrikus elektros energijos tiekimui ar kompiuterinių sistemų veiklai). Taip pat užtikriname, kad atsarginių kopijų saugumo lygis būtų ne žemesnis, negu pagrindinių duomenų. Atkūrimą iš atsarginių kopijų nuolat testuojame, kad įsitikintume, jog esame pasiruošę nenumatytoms situacijoms;
 • naudojame dubliuotas informacines, kompiuterines ir telefonines sistemas tam, kad galėtume operatyviai (bet kuriuo paros metu) suteikti Jums paslaugas;
 • specialiai tam skirtose vietose saugome dokumentus, kurie būtini teikiant paslaugas Jums (prieiga suteikiama tik autorizuotam personalui). Patalpas saugome naudodami technines, elektronines ir fizines saugumo priemones, patekimą į jas ribodami ir registruodami. Ilgalaikiam dokumentų saugojimui parengtą informaciją perkeliame į archyvą, atitinkantį aukštus saugumo reikalavimus. Pristatydami dokumentus naudojamės tik patikimų vežėjų paslaugomis;
 • nuolat mokome ir šviečiame savo darbuotojus informacinio saugumo tema, kad galėtume laiku atpažinti duomenims kylančias grėsmes ir apsisaugoti nuo jų.

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose arba kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti teikiami, tik jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

Slapukų naudojimas svetainėje www.ubitel.lt

Ubitela svetainėse slapukai naudojami tam, kad būtų nustatyta, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi Ubitela svetainėse, atliktiems veiksmams (pavyzdžiui, svetainės kalbos pasirinkimas) įsiminti, Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba išjungti (įjungti) juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

Ubitela svetainėje naudojami slapukai:

Slapukas

Aprašymas/naudojimo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

grav-site-1112b32

Sesijos identifikavimo slapukas.

Klientui pasilankius

interneto svetainėje

Iki sesijos pabaigos

_ga_51S2EF54HS

Google Analytics - saugo informaciją apie kiekvieno interneto svetainės vartotojo apsilankymų skaičių.

Klientui pasilankius

interneto svetainėje

730 dienų

_ga

Klientui pasilankius

interneto svetainėje

730 dienų

Socialiniai tinklai

Visą informaciją, kurią Mes gauname Jums naudojantis socialiniais tinklais (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kt.), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad socialiniai tinklai ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas, už kurių laikymąsi minėti socialiniai tinklai ir atsakingi. Peržiūrėkite šias privatumo politikas prieš pateikdami asmens duomenis socialiniuose tinkluose.

Šiuo metu Mes turime šias paskyras:

(a)    tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
(b)    tinkle ,,Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/196883487377501;
(c)    tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Tinklalapyje naudojame „Facebook“ Pixel įskiepą, kurio pagalba vartotojams galime suteikti konkretesnį turinį bei teikti tik aktualią informaciją. Jei nepageidaujate, kad šis įskiepas stebėtų Jūsų veiklą, galite pakeisti šį pasirinkimą savo „Facebook“ paskyros nustatymuose.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti patvirtinimą, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kita su tuo susijusia informacija;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neteisingi, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai manote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), turite teisę prašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai manote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), turite teisę prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę prašyti juos perkelti kitam duomenų valdytojui;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus teisės aktuose numatytus atvejus (pvz., kai yra teisėtų priežasčių tokiam duomenų tvarkymui ir kt.);
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu). Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas;

Šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi teisės aktuose numatyti reikalavimai. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis susisiekite el. paštu info@ubitel.lt. Gavę raštišką Jūsų prašymą galime papildomai Jūsų paprašyti patvirtinti savo tapatybę ir (ar) patikslinti Jūsų konkrečios duomenų subjekto teisės įgyvendinimo apimtį.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Jūsų duomenų tvarkytoją ir / arba Jūsų duomenų valdytoją žodžiu arba raštu – pateikdami laisvos formos prašymą asmeniškai duomenų valdytojo ir / ar duomenų tvarkytojo buveinėje, paštu ar elektroninėmis priemonėmis žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

Duomenų tvarkytojas: „Ubitela“, UAB, juridinio asmens kodas 304447119, buveinė registruota adresu K. Donelaičio g. 6A, Vilnius LT- 03102, tel. +370 608 97758, el. pašto adresas info@ubitel.lt.

Duomenų valdytojas: AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, buveinė registruota adresu J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius LT- 03224, tel. 1828 (skambinant iš užsienio +370 5 266 6612), el. pašto adresas info@ld.lt.

Jeigu kreipiatės žodžiu ar prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarę, savo teisių negalėsite įgyvendinti.

Teikdami prašymą elektroninėmis priemonėmis, jį turite pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Taip pat įsitikinkite, kad prašyme būtų nurodyti Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas ar kt. kontaktiniai duomenys, kuriais pageidaujate gauti atsakymą, pavyzdžiui, el. paštas, ir pan.).

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Jei reikia, atsižvelgę į Jūsų prašymo apimtį, turime teisę pratęsti prašymo nagrinėjimą dviem mėnesiais. Tokiu atveju apie tai Jūs būsite papildomai informuotas.

Kam Jūs galite pateikti skundą?

Nesutikdami su atsakymu į Jūsų kreipimąsi,  Lietuvos draudimas veiksmus (neveikimą) galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt), taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius, el. paštas vilniaus.apylinkes@teismas.lt, interneto svetainė vilniausmiesto.teismas.lt).

Visgi, prieš oficialų kreipimąsi į priežiūros instituciją rekomenduojame Jums susisiekti aukščiau nurodytais kontaktais, kad būtų rastas tinkamas ir efektyvus atsiradusios problemos sprendimas.