Naudojimosi taisyklės

MOBILIOSIOS APLIKACIJOS UBITEL TAISYKLĖS

 

  1. Bendroji informacija

1.1. Visi mobiliosios aplikacijos Ubitel vartotojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis mobiliosios aplikacijos Ubitel taisyklių (toliau – Taisyklės). Mobilioje aplikacijoje Ubitel patvirtindami, kad susipažino su Taisyklėmis ir tęsdami pirkimo procedūrą Vartotojai įsipareigoja laikytis Taisyklių ir prisiima atsakomybę už jų nesilaikymą.

1.2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

1.3. Mobilioji aplikacija Ubitel skirta draudimo įmokos už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau – TPVCAPD) sutartį dydžiui apskaičiuoti, apskaičiuotai draudimo įmokai sumokėti, TPVCAPD sutarčiai sudaryti ir kitoms su tuo susijusioms paslaugoms gauti.

1.4. Vartotojai privalo naudotis mobiliąja aplikacija Ubitel tik teisėtais tikslais ir tik taip, kad jų veiksmai nepažeistų „Ubitela“, UAB ir AB „Lietuvos draudimas“, trečiųjų asmenų teisių ir (arba) teisėtų interesų bei neapribotų jų galimybės naudotis mobiliąja aplikacija Ubitel.

1.5. Jeigu kuri nors Taisyklių nuostata neteks galios, tai neturės įtakos kitų Taisyklių nuostatų galiojimui.

  1. Draudimo sutarties sudarymo ir draudimo liudijimo perdavimo sąlygos

2.1. Davus sutikimą tvarkyti biometrinius duomenis yra įvertinami kiekvieno asmens individualūs vairavimo ypatumai pagal pateikiamus asmens duomenis. Asmens duomenys rodantys vairavimo ypatumus naudojami profiliavimui tam davus atskirą sutikimą. Tik apdorojus šiuos duomenis, po trijų savaičių, yra suvedami ir kiti asmens duomenys, kurie nurodomi 2.2 punkte, kad būtų pateikiamas draudimo pasiūlymas.

2.2. Norėdamas sužinoti apskaičiuotą draudimo įmokos už TPVCAPD sutartį dydį ir sudaryti tokią sutartį, Vartotojas privalo nurodyti mobilioje aplikacijoje Ubitel reikiamą informaciją, įskaitant asmens duomenis (savo, kaip transporto priemonės savininko, arba, TPVCAPD įstatymo numatytais atvejais, valdytojo asmens kodą, transporto priemonės valstybinį numerį ir kt.). Tam tikrą informaciją (įskaitant asmens duomenis), būtiną norint suteikti tinkamas anksčiau minėtas paslaugas, teikia ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras.

2.3. Informuojame, kad draudikas arba jo įgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi Draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, taip pat gavę sutikimus dėl biometrinių duomenų tvarkymo, turi teisę tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis ir (arba) kreiptis į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, kad šie suteiktų duomenis, būtinus nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant išmokų dydžius. Išsami informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą yra pateikta čia.

2.4. Prieš sudarydamas TPVCAPD sutartį Vartotojas privalo susipažinti su draudimo taisyklėmis – standartinėmis TPVCAPD sutarties sąlygomis bei TPVCAPD sutartimi – ir tai pažymėti šioje aplikacijoje. Galiojančios standartinės TPVCAPD sutarties sąlygos, TPVCAPD sutartis ir aktuali Lietuvos Respublikos TPVCAPD įstatymo redakcija skelbiama ir AB „Lietuvos draudimas“ interneto tinklalapyje http://www.ld.lt/privalomasis.

2.5 TPVCAPD sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas sumoka mobilioje aplikacijoje Ubitel nurodytą apskaičiuotą draudimo įmoką už TPVCAPD sutartį. TPVCAPD sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos datos.

2.6. Už naudojantis šiuo tinklalapiu sudaromą TPVCAPD sutartį mokama pasirenkant vieno iš www.ubitel.lt tinklalapyje nurodytų bankų teikiamą elektroninės bankininkystės paslaugą. „Ubitela“, UAB ir AB „Lietuvos draudimas“ neatsako už šių bankų teikiamų elektroninės bankininkystės paslaugų kokybę.

2.7. Sudarius TPVCAPD sutartį Vartotojui perduodami šie draudimo dokumentai:

2.7.1. draudimo liudijimas, draudimo sutartis ir eismo įvykio deklaracija atsiunčiama Vartotojui aplikacijoje Ubitel nurodytu jo elektroninio pašto adresu. Jeigu Vartotojas, sudaręs TPVCAPD sutartį, nurodo klaidingą savo elektroninio pašto adresą arba dėl kitų priežasčių negauna draudimo liudijimo ir kitų draudimo dokumentų, jis gali atsispausdinti šiuos dokumentus prisijungęs prie AB „Lietuvos draudimas“ savitarnos svetainės „Savas LD“ arba turi kreiptis į AB „Lietuvos draudimas“ tel. 1828 arba el. paštu info@ld.lt.

2.7.2. Vartotojui pageidaujant, žalioji kortelė (tarptautinis transporto priemonės draudimo liudijimas) atsiunčiama Vartotojui paprastuoju paštu šiame tinklalapyje nurodytu jo registracijos adresu. Žaliąją kortelę Vartotojas gali atsiimti ir bet kuriame AB „Lietuvos draudimas“ klientų aptarnavimo skyriuje.

2.8. Vartotojai, naudodamiesi mobiliąja aplikacija Ubitel, privalo elgtis sąžiningai ir teisėtai. Neteisėtas informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas arba kitoks jos tvarkymas, svetimų elektroninės bankininkystės duomenų panaudojimas yra draudžiamas, o už tokius veiksmus taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.

2.9. Vartotojas šiame tinklalapyje turi nurodyti tikslią ir teisingą informaciją. Nevykdant arba netinkamai vykdant šią pareigą, Vartotojui taikoma TPVCAPD įstatyme ir kituose teisės aktuose numatyta atsakomybė (pvz., jei sudarant TPVCAPD sutartį nuslepiama sutarčiai sudaryti būtina informacija arba nesuteikiama prašomos teisingos informacijos, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų dalį dėl draudžiamojo įvykio padarytos žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui (-ims) išmokėtos išmokos).

2.10. Draudžiama naudotis mobiliąja aplikacija Ubitel per programas, kurios siunčia mobiliajai aplikacijai Ubitel automatines užklausas.

2.11. Pateikdamas mobilioje aplikacijoje Ubitel asmens duomenis, Vartotojas užtikrina, kad turi teisę teikti tokius duomenis ir priimti su jų tvarkymu susijusius sprendimus, t. y. kad jis yra pateiktų asmens duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas pagal įstatymą (TPVCAPD įstatymo 6 straipsnio 2 dalis) ir prisiima visą atsakomybę už nuostolius, kuriuos dėl neteisėto asmens duomenų pateikimo ir (arba) kitokio tvarkymo gali patirti, AB „Lietuvos draudimas“ ir (arba) tretieji asmenys.

  1. Intelektinės nuosavybės teisės

3.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su aplikacija Ubitel, priklauso „Ubitela“, UAB. Bet koks šios aplikacijos arba jo dalies atgaminimas, platinimas, saugojimas arba bet koks kitoks naudojimas be „Ubitela“, UAB leidimo draudžiamas ir už tai taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.

  1. Kitos sąlygos

4.1. Jeigu Vartotojas nevykdo arba netinkamai vykdo šiose Taisyklėse numatytas savo pareigas, tai privalo atlyginti visus dėl to „Ubitela“, UAB, AB „Lietuvos draudimas“ ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

4.2. Už sudarytų TPVCAPD sutarčių nevykdymą ir (arba) netinkama vykdymą Vartotojas atsako prieš AB „Lietuvos draudimas“ vadovaujantis tarp Vartotojo ir AB „Lietuvos draudimas“ sudarytų TPVCAPD sutarčių nuostatomis bei taikytinais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.3. Visi ginčai, atsiradę dėl naudojimosi šiuo tinklalapiu, sprendžiami Vartotojo ir „Ubitela“, UAB  bei AB „Lietuvos draudimas“ tarpusavio derybomis. Jeigu šiuo būdu ginčai neišsprendžiami, tuomet jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

4.4. Šios Taisyklės galioja neterminuotai. „Ubitela“, UAB turi teisę, suderinusi su AB ,,Lietuvos draudimas“ bei laikydamasi teisės aktų reikalavimų, bet kada keisti šių Taisyklių nuostatas. Naujausia ir galiojanti šių Taisyklių redakcija yra prieinama „Ubitela“, UAB internetinėje svetainėje www.ubitel.lt.